Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng:  Cung cấp bảo hộ lao động 2024 và các hàng hóa khác có liên quan

Số VB: 1413/TB-NĐĐT ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây