Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: báo giá TĐT 2025 (lần 2)

 

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống phân tích lấy mẫu và phân tích tự động hơi, nước tổ máy 1;

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống SCADA;

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp than;

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp đá vôi;

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống cứu hỏa.

Tên đơn hàng: Cung cấp chuyên gia sửa chữa, hiệu chỉnh

Số VB: 1824/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Số VB: 1825/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Số VB: 1826/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Số VB: 1827/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Số VB: 1828/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Số VB: 1829/NDĐT- KHVT ngày 25/6/2024Tải tài liệu đính kèm Tại đây