Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Khám sức khỏe định kỳ năm 2024

Số VB: 241/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây