Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Phê duyệt dự toán và KHLC nhà cung cấp

Hạng mục: Cung cấp kiểm định và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS năm 2024

Số VB: 267/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây