Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Kiểm định, thí nghiệm thiết bị điện hệ thống 6.3kV năm 2024

Quyết định số 374/QĐ-CNPC ngày 29/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây