Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa thường xuyên các hạng mục nhà cửa – vật kiến trúc của mỏ than Nông Sơn và nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Số VB: 1468/V.NSCP-KĐV ngày 17/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây