Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và chào giá

Công việc: Sửa chứa hệ thống điều hoà cho các xe ô tô 20K – 8733, 20C – 026.25, 20C – 078.86, 20C – 077.98, 20C – 200.71, 20L – 5105

Số thư mời: 709/TM-CNPC ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây