Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Thuê ngoài máy khoan phục vụ sản xuất mỏ than Nông Sơn

Số VB: 1263/V.NSCP-KĐV ngày 24/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây