Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV:  Mời khảo sát, báo giá công việc

Hạng mục: Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu năm 2024

Số VB: 493/TM-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây