Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Khám sức khỏe định kỳ năm 2024

Số VB: 232/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây