Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Phụ và các vật tư khác có liên quan
Số hiệu đơn hàng: 63/ĐH-NĐCP ngày 09/05/2024
Thư mời chào giá số: 428/NĐCP-KHĐTVT ngày 06/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây