Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá

Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 201/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phần Hóa: Điện cực, cảm biến

Số hiệu đơn hàng: 32/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây