Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Thư mời chào giá dự toán mua sắm vật tư số 203/NĐCP-KHĐTVT

 Tên đơn hàng: Mua sắm Rơ le bảo vệ

 Số hiệu đơn hàng: 24/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây