Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư lập dự toán

Gói cung cấp: Mời báo giá vật tư lập dự toán Hệ thống điện một chiều sân phân phối (DC SPP) dãy A& dãy B

Số VB: số 1197/NĐCP-KHĐTVT  ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây