Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời khảo sát, báo giá

Hạng mục: Hạt nhựa trao đổi Ion.

Số VB: 870/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây