Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Kê hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Thuê máy xúc phục vụ công tác môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu năm 2024

Số VB: 176/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây