Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn -TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà Cung cấp

Gói cung cấp dịch vụ: Đánh giá, cấp tái chứng nhận và giám sát hàng năm hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Số VB: 839/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây