Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Phần mềm kế toán phân hệ Kế toán Chủ đầu tư

Số VB: Số VB: 46/NDII-HCTH ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây