Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: đo kiểm tra điện trở tiếp địa nhà máy và văn phòng công ty năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 470/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây