Công ty Thủy điện Đồng nai 5 – TKV:  Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: lặn khảo sát, vệ sinh, trục vớt cây rác tại lưới chắn rác

Số liệu đơn hàng: 368/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây