Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn trong nước

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 220 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động;

Thông báo số 1499/QĐ-NĐSĐ ngày 22/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây