Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Phê duyệt dự toán và KHLC nhà cung cấp

Quyết định số: 1734 /QĐ-NĐSĐ ngày 09/05/2024

Gói cung cấp ” Sửa chữa, bảo dưỡng máy xúc lật ZL 50C số 01″.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây