Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng điều hoà cục bộ trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Thông báo số 1107/TB-NĐSĐ ngày 05/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây