Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV theo quyết định

Số VB: 1222/TB-NĐSĐ ngày 17/4/2024 đính kèm.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây