Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp biển báo, biển tuyên truyền, cổ động

Số VB: 1054/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây