Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Khu nhà tập thể CBCNV

Số VB: 857/QĐ-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây