CBTT miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

Ngày 05/6/2024 HĐQT Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Nghị quyết số 34/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1324/QĐ-ĐLTKV về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng kể từ ngày 05/6/2024 theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT Tổng công ty.

Tải tài liệu liên quan tại đây: 1324 Qđ Miễn nhiệm NPTQT NĐ Hùng, Kèm NQ, BB HĐQT