Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Tổng công ty) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN/ Đại hội) năm 2024 Tổng công ty Điện…

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống CEMS tổ máy số 1, số 2 và hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục năm 2024 NMNĐ Sơn Động Số VB:  1187/TB-NĐSĐ ngày 15/4/2024 Tải tài liệu đính kèm Tại đây