Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD)

Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD)
Ngày 11 tháng 7 năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV đã có Thư mời quan tâm và báo giá Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương (văn bản số 1320/ĐLTKV-ĐT đính kèm).

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây