Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 442/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây