CBTT: Nghị quyết của HĐQT về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 10/4/2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã có Nghị quyết số 19/NQ-ĐLTKV về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2023 (thứ Năm).
  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  •      Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/5/2023 (thứ Hai) và sẽ được thông báo chính thức trong Thông báo mời họp.
  •       Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nội dung họp:

–      Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

–        Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

–         Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

–      Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;

–       Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;

–       Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2023;

–         Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

        Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 18/NQ-ĐLTKV ngày 10/4/2023 do lý do Ngày đăng ký cuối cùng 01/5/2023 (theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐLTKV) trùng với ngày nghỉ lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *