Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các vật tư khác có liên quan
Số hiệu đơn hàng: 78/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 450/NĐCP-KHĐTVT ngày 11/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây