Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói: cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác vận hành nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 823/QĐ-ĐN5 ngày 10/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây