Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Kiểm kê khí nhà kính

Mã hiệu đơn hàng: 690/QĐ-ĐN5 ngày 15/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây