Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 837/QĐ-ĐN5 ngày 12/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây