Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gói số 01 tư vấn lập phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: phòng chống lụt bão năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 857/QĐ-ĐN5M ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây