Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Thư mời báo giá số: 1719/TM-NĐSĐ ngày 12/06/2024

Nội dung: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa pa lăng, cầu trục năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây