Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên gói cung cấp:  Sửa chữa, bảo dưỡng bom nhiệt lượng AC-500 và máy quang phổ DR6000;

Thông báo số 1711/TB-NĐSĐ ngày 12/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây