Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính đề nghị Tổng công ty đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp:Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động;

Quyết định số 1880/QĐ-NĐSĐ ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây