Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kết quả Lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp:  Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT- VSLĐ năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV

Quyết định số: 1789/QĐ-NĐSĐ ngày 21/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây