Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Quyết định số 1881/QĐ-NĐSĐ ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây