Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời chào giá

Tên đơn hàng: Mời chào giá dự toán cung cấp vật tư, hàng hóa

Số công văn đăng tải: 1427/NĐND-KHĐTVT ngày 10/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây