Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số văn bản đăng tải: 1344/QĐ-NĐND ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây