Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời khảo sát và chào giá dự toán

Tên đơn hàng : đơn hàng cung cấp  vít thải xỉ đáy lò (không bao gồm động cơ hộp giảm tốc) phục vụ sản xuất Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số văn bản đăng tải : 1185/NĐND-KHĐTVT ngày 13/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây