Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời khảo sát và chào giá dự toán

Tên đơn hàng: Mời khảo sát và chào giá dự toán cung cấp Vít thải xỉ đáy lò (không bao gồm động cơ hộp giảm tốc) phục vụ sửa chữa Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 1312/NĐND-KHĐTVT ngày 27/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây