Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời khảo sát và chào giá dự toán

Tên đơn hàng: Mời khảo sát và chào giá dự toán cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống CEMS và hệ thống quan trắc nước thải tự động phục vụ sản xuất

Số văn bản đăng tải: 1334/NĐND-KHĐTVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây