Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá dự toán cung cấp đồng phục văn phòng năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Tên đơn hàng: Mời chào giá dự toán cung cấp đồng phục văn phòng năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 1419/NĐND-KHĐTVT ngày 09/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây