Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá dự toán

Tên đơn hàng: Cung cấp dự phòng cho hệ thống CEMS và hệ thống quan trắc nước thải tự động phục vụ sản xuất

Số văn bản đăng tải: 1431/NĐND-KHĐTVT ngày 11/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây