Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Hủy hồ sơ mời chào giá đơn hàng số 15

Đơn hàng: Cung cấp dầu DO 0,05%S-II phục vụ sản xuất năm 2024 công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 655/PĐK-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây