Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Công văn mời khảo sát và chào giá

Đơn hàng: cung cấp dịch vụ kiểm định cân băng tải BC2A, BC2B phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số CV: 666/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây